Тази платформа е съфинансиранa от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е на бенефициента и по никакъв начин не може да се предполага, че отразява позициите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


RiskMap v0.2