RiskNowCom

Превенция на риска за устойчиво развитие на региона

See full specification of RiskMap

RiskNowCom

Характеристика 1

Уеб приложението е реализирано като един от компонентите на RiskNowCom финансиран със средства на ЕС.

Характеристика 2

Уеб приложението  RiskMap, работi посредством интернет за да свърже специалистите и обществеността. Използван е подходът от долу на горе за да се даде широк достъп на познанията на експерти за стандартизирана оценка на риска и ефектите на настоящи и бъдещи мерки за превенция и управлението им. Уеб приложението има лесен и интуитивен подход за събирането на данни, което е необходимо само веднъж годишно, но предоставят различни управленски справки и данни за рисковете и необходимостта от превенция. 

Характеристика 3

Уеб приложението е едновременно инструмент за управление на превенцията, базирано на оценка на риска и инструмент за планиране на превантивни мерки. То е и инструмент за обучение на студенти и специалисти. То е инструмент за предоставяне на обществеността на познания за рисковете и за повишаване на отговорността на обществеността относно екологичните проблеми  и за готовност за действие в случай на произшествие.

Технология и свойства

Използваме последна технология и подходи за да изработим приложението

Какво използваме

  • Изпълнено е с bootstrap 3.x
  • Напълно гъвкав дизайн
  • Лесен за поддръжка и конфигуриране
  • Използваме less за css гъвкавост
  • Поддържа IE 10+ и други широко разпостранени браузъри


Тази платформа е съфинансиранa от ЕС чрез ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е на бенефициента и по никакъв начин не може да се предполага, че отразява позициите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


RiskMap v0.2